فرصت های شغلی

کارآموز مهندسی معماری

تهران ، خیابان آزادی

شرح شغل :

از مهندسین معمار با سابقه کم یا فاقد سابقه کاری جهت کارآموزی در شرکت مهندسی دعوت به همکاری می گردد.

فعالیت کارآموز هم دفتری و هم کارگاهی بوده و شامل طراحی، نقشه کشی، و نظارت بر اجرای پروژه خواهد بود.

برای همکار کارآموز مبلغی به عنوان دستمزد در نظر گرفته می شود و پس از دوره کارآموزی در صورتیکه شرکت از عملکرد کارآموز رضایت داشته باشد از ایشان دعوت به همکاری بصورت رسمی به عمل آمده و استخدام انجام میشود.

وظایف :

_ انجام امور دفتری

_ انجام امور کارگاهی 

_ طراحی و نقشه کشی فاز یک و دو

_ نظارت بر اجرای پروژه ها