نماسازی

facade

اجرای نما اکسیرسازه با خدمات ما بیشتر آشنا شوید نمای ساختمان جداره ای است که محیط خارجی را از محیط داخلی مجزا می سازد، با این وجود لازم است سطوح نور مناسب و ارتباط بصری با خارج ساختمان را فراهم کند.  طراحی نما یکی از موضوعات مهم به لحاظ بصری و ایمنی می باشد. نما […]